Ochrona najemców – Tarcza Antykryzysowa

Ochrona najemców – Tarcza Antykryzysowa

W związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-Cov-2 i przygotowaniem pakietu pomocowego zwanego „Tarczą Antykryzysową”[1] na uwagę zasługuje ochrona najemców, którzy w obecnej sytuacji, stanu epidemii, nie mają możliwości poszukiwania nowych mieszkań, czy wręcz zrealizowania przeprowadzki.

Przyjęto nowe rozwiązania, które umożliwiają najemcy przedłużenie umowy najmu lokalu zawartej przed wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej, której termin obowiązywania upływa po wejściu w życie ww. ustawy a przed dniem 30 czerwca 2020 r.

Wyłączono możliwość wypowiedzenia najemcy umowy najmu lokalu oraz wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przedłużenie umowy jest możliwe na warunkach dotychczasowych do dnia 30 czerwca 2020 r. Najemca, aby skorzystać z takiego rozwiązania umożliwiającego przedłużenie umowy najmu, musi złożyć wynajmującemu oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu lub przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r., nie później niż w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.

Kto nie skorzysta z tej możliwości?

Z uprawnienia do przedłużenia umowy nie skorzystają najemcy, którzy:

  • w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, zwlekali z zapłatą czynszu i innych opłat za użytkowanie lokalu za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła wartość czynszu należnego za jeden miesiąc
  • w okresie obowiązywania umowy najmu lokalu używali lokalu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem lokalu, lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód,
  • wynajęli, podnajęli albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego cześć bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego,
  • posiadają inny lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z niego skorzystać z przyczyn od niego niezależnych

 

[1] Obejmująca m.in. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw