Wynagrodzenie

uścisk rąkOferujemy sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klienta. Stawka jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy i stopnia trudności danej sprawy. Klient jest systematycznie informowany o liczbie godzin, które poświęciliśmy jego sprawom.
Kancelaria stosuje cztery podstawowe systemy rozliczeń z Klientami.

System rozliczeń godzinowych
W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia określona jest jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia oraz stawki godzinowej, której wysokość jest uzależniona od charakteru sprawy. O wartości wynagrodzenia w danej sprawie, w tym przewidywanej pracochłonności i wysokości stawki godzinowej Klient jest informowany przy składaniu zlecenia. W przypadku jednorazowego zlecenia prowadzenia konkretnej sprawy przed sądem każda sprawa sądowa jest rozliczana osobno, a wynagrodzenie oblicza się z zastosowaniem systemu rozliczeń godzinowych, z tym że wynosi ono nie mniej niż minimalne koszty zastępstwa procesowego określone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

System wynagrodzenia ryczałtowego
W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, która uzależniona jest od przewidywanego nakładu pracy oraz uzgodnionego z Klientem w umowie czasu potrzebnego dla zapewnienia pełnej obsługi prawnej w wymiarze miesięcznym. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.

System wynagrodzenia mieszanego (ryczałtowo-godzinowe)
W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu oczekiwanej, stałej obsługi prawnej oraz nakładu pracy. Wysokość wynagrodzenia stanowi ustalona indywidualnie z Klientem kwota wynagrodzenia ryczałtowego, stałego w zakresie określonej liczby godzin, a w razie przekroczenia tego limitu każda kolejna godzina jest rozliczana według ustalonej stawki godzinowej;

System z premią za sukces (?success fee?)
W przypadku spraw skomplikowanych bądź o znacznej wartości, elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy, której wysokość i sposób obliczenia ustalany jest każdorazowo z Klientem – jako wynagrodzenie dodatkowe.

Z każdym Klientem Kancelaria zawiera po złożeniu przez niego zlecenia odpowiednią umowę, w której zostaje w sposób indywidualny oraz jasny i precyzyjny określone wynagrodzenie Kancelarii.