Zakres usług

Radcowie prawni i aplikanci naszej kancelarii posiadają doświadczenie w występowaniu przed sądami oraz organami egzekucyjnymi, administracji rządowej i samorządowej. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej brali udział w wykonywaniu kompleksowej obsługi prawnej różnego typu podmiotów, m.in. spółek prawa handlowego, jednostek publicznoprawnych, spółdzielni, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców indywidualnych, a także udzielali pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych.

W ramach swej pomocy prawnej oferujemy w szczególności pomoc w zakresie następujących dziedzin:

Windykacja należności
również w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (e-SĄD), w tym prowadzenie postępowania egzekucyjnego

Kontrakty handlowe
Opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, negocjacje

Prawo cywilne
Doradztwo w zakresie prawa zobowiązań, prawa spadkowego i prawa rzeczowego. Zajmujemy się przygotowaniem, opiniowaniem oraz negocjowaniem umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (umowy sprzedaży, współpracy, budowlane, o dzieło, zlecenia, najmu itd.), dokonujemy analizy zawartych umów i wskazujemy konsekwencje istniejących zapisów. Oferujemy także pomoc w sprawach związanych z własnością i innymi prawami rzeczowymi, w szczególności w sprawach dotyczących nieruchomości.

Prawo handlowe
Usługi w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, zakładania spółek, przygotowania umów spółek i ich zmian, organizację walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz rad nadzorczych, a także posiedzeń organów. Doradzamy i przygotowujemy procesy przekształcania spółek i likwidacji spółek. Prowadzimy kompleksowo postępowanie rejestrowe, a także reprezentujemy Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa spółek.

Prawo zamówień publicznych
Zamawiającym proponujemy pomoc w należytym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przy przygotowaniu ogłoszeń, SIWZ i wzorów umowy.
Wykonawcom pomagamy przygotować ofertę i dokumentację lub zastosować środki ochrony prawnej. Reprezentujemy naszych Klientów przed Krajową Izba Odwoławczą i sądami w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Świadczymy doradztwo i reprezentujemy Klientów we wszelkich sprawach związanych ze stosunkiem pracy i zatrudnianiem pracowników; przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę i kontraktów menadżerskich; sporządzanie regulaminów wymaganych przez kodeks pracy; doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w szczególności sporów zbiorowych i zwolnień grupowych.

Prawo administracyjne
Doradztwo i pomoc w sprawach wymagających współdziałania lub konfrontacji z organami administracji publicznej oraz reprezentację przed sądami administracyjnymi, w tym w sprawach z zakresu prawa podatkowego, prawa budowlanego i prawa celnego, a także obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, przygotowanie aktów prawa miejscowego i dokumentów wewnętrznych jednostki samorządowej

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
Sprawy związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, znakami towarowymi, patentami, zworami użytkowymi i przemysłowymi; pomoc w dochodzeniu roszczeń w razie naruszenia praw własności intelektualnej, sporządzamy umowy chroniące właściciela praw przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, a także opinie i analizy prawne w zakresie podstaw do objęcia ochroną dzieł i utworów.

Prawo rodzinne
Doradztwo m. in. przy sporządzaniu pozwów rozwodowych i o alimenty, wniosków o pozbawienie praw rodzicielskich, reprezentacja Klientów w sądzie, przygotowanie umów majątkowych małżeńskich.

Prawo bankowe
Świadczymy pomoc przy zawieraniu umów z zakresu prawa bankowego: kredytowych, rachunku bankowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, gwarancji bankowej i innych, opiniujemy przedłożone przez Klienta projekty umów, dokonujemy oceny warunków i konsekwencje korzystania z instrumentów bankowych.