Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zleceniobiorca: Aleksandra Duda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Duda w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Cechowej 24/94, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego do spraw Gospodarki, NIP: 547-188-31-77, REGON: 243374494; dalej: Kancelaria.

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawieart. 6 ust.1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO tj. w celu świadczenia pomocy prawnej, zawarcia umowy.

  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy / współpracownicy / zleceniobiorcy Kancelarii uczestniczący przy świadczeniu pomocy prawnej.

  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  5. Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.

  6. Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię wyłącznie w celu realizacji Umowy w tym wystawienia faktury. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy o świadczenie pomocy prawnej oraz przedawnienia roszczeń związanych z umową.

  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

  8. Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu.