Umowy najmu w galeriach handlowych

Trwający obecnie w Polsce stan epidemii zmusza przedsiębiorców do weryfikacji podpisanych umów.

Przykładem mogą być umowy najmu w centrach handlowych. Ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego regulację zw. tarczą antykryzysową[1], w której w bezpośredni sposób ingeruje w stosunek najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. Przepis art. 15ze ustawy przewiduje wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych. Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu jest skuteczne od dnia wprowadzenia zakazu handlu. Wykładnia tego przepisu wskazuje, że stosunek najmu nadal łączy strony, jednak z mocy ustawy strony mogą powstrzymać się z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy najmu np. zapłatą czynszu.

Z chwilą zniesienia zakazu handlu umowy powinny być wykonywane na dotychczasowych zasadach.

Wiele kontrowersji budzi ust. 2 artykułu 15ze, który m.in. obliguje najemców do złożenia w ciągu trzech miesięcy od ustania zakazu handlu bezwarunkowej i wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy.

Ostateczna decyzja przedłużenia umowy najmu zależy od najemcy, bowiem jeśli najemca nie złoży wynajmującemu oferty w ciągu 3 miesięcy od ustania zakazu handlu, wówczas ustawowe zapisy o wygaśnięciu wzajemnych zobowiązań stron w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych nie wiążą wynajmującego.

Galerie handlowe otwierają się 4 maja 2020 r. Wielu najemców musi w ciągu 3 miesięcy zdecydować o złożeniu bezwarunkowej i wiążącej oferty wynajmującemu.

Na zakończenie warto wspomnieć, że istnieje wiele kwestii niewyjaśnionych przez ustawodawcę. W mojej codziennej praktyce na bieżąco analizuję okoliczności danej sprawy i odpowiadam na zapytania najemców m.in. często w temacie wezwania wynajmującego do renegocjacji warunków umowy najmu w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków.

[1] Obejmująca m.in. ustawę z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze zm.

Stawiamy sobie wysokie cele

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Duda świadczy kompleksową pomoc prawną. Kancelaria zajmuje się zarówno bieżącą obsługą prawną, jak i rozwiązywaniem konkretnych problemów wymagających specjalistycznej wiedzy.